مهربانی

بر این باوریم هر شخص و هر سازمان نقشی هر چند اندک در شکل گیری فرهنگ جمعی خواهد داشت و براساس این باور داروخانه شبانه روزی دکتر علیزاده خود را نهاد اجتماعی میداند که هدف خود را ارتباط خوب و موثر با مردم منطقه و تعامل هر چه بیشتر با همراهان خود می داند تا با همراهی و همدلی شما عزیزان بتوانیم مسایل فرهنگی،اجتماعی وبهداشتی منطقه را تا حد توان مرتفع سازیم و باعث ارتقا فرهنگ کار مشترک و همیاری شویم. 

در همین راستا طرح های:

_یخچال مهربانی

_دیوار مهربانی (تامین هزینه داروهای اقشار کم درامد ونیازمند)

_ارسال داروهای اضافی منازل به خیریه کهریزک 

_همکاری با خیریه محک

_همکاری با خیریه صیاد(کمک به کودکان بدسرپرست و بی سرپرست)

_طرح اطعام افراد نیازمند در دوشنبه شب ها

منبع: