مکاتبه ریاست انجمن داروسازان ایران

احتراما به پیوست آخرین وضعیت جدول پرداختی مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر در استان های مختلف مطابق استعلام مورخ ۹۷
/ ۰۴ / ۰۲ تقدیم حضور میگردد. از این رو مجددا تاکید می نماید در صورتیکه نسبت به فرایند پرداخت ها بر اساس تعهدات قانونی اقدام موثری حاصل نشود، داروخانه ها در آینده نزدیک توان ارائه خدمات دارویی بصورت بیمه ای را نداشته و به ناچار و علیرغم میل باطنی خود، بیمه شدگان را به سمت سازمان های بیمه گر هدایت می نمایند.
لذا خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به ساماندهی پرداخت مطالبات داروخانه ها مطابق مواد قانونی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

منبع: